Fenny van Hemmen, gevestigd aan Noord Paralellelweg 11 7641 AW Wierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://fennyvanhemmen.nl

Noord Paralellelweg 11 7641 AW Wierden

06-49694469

Fenny van Hemmen is de Functionaris Gegevensbescherming van Fenny van Hemmen en is te bereiken via fennyvanhemmen@gmail.com.

Persoonsgegevens die we verwerken

Fenny van Hemmen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– IP-adres

– Bedrijfsnaam

– btw nummer

– kvk nummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fennyvanhemmen@gmail.com, dan verwederen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Fenny van Hemmen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Fenny van Hemmen verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fenny van Hemmen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fenny van Hemmen) tussen zit. Fenny van Hemmen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Drupal CMS voor de website
  • Excel voor de boekhouding?
  • Mailverkeer?
  • aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fenny van Hemmen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam wettelijke bewaartermijn factuur
Adresgegevens wettelijke bewaartermijn factuur
Telefoonnummer >wettelijke bewaartermijn factuur en informeren tav
de afgenomen diensten
E-mailadres wettelijke bewaartermijn factuur en informeren tav
de afgenomen diensten
IP-adres 3 maanden werking website
Bankrekeningnummer wettelijke bewaartermijn factuur
btw/kvk wettelijke bewaartermijn factuur
Bedrijfsnaam wettelijke bewaartermijn factuur

Delen van persoonsgegevens met derden

Fenny van Hemmen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Fenny van Hemmen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fenny van Hemmen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwederen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

NAAM DOMEIN VERLOOPT NA
has_js https://fennyvanhemmen.nl/ sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwederen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwederen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fenny van Hemmen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwedering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fennyvanhemmen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewes met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fenny van Hemmen wil je er tevens op wezen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Fenny van Hemmen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde weziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwezingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fennyvanhemmen@gmail.com